Polityka Prywatności – Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:
1) administratorem zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PROMET – BIN BORUCKI Sp.J., z siedzibą na ul. Polnej 2c, 64-600 Oborniki w którego imieniu występują Wspólnicy podejmujący w ramach Polityki bieżące decyzje w sprawach objętych Polityką – tj. Pan Józef Borucki, a w razie jego nieobecności
uniemożliwiającej podjęcie działań, pozostałych Wspólników lub wyznaczone przez
Wspólników osoby;
2) inspektorem ochrony danych (w razie jego wyznaczenia) ………… jest … imię,
nazwisko, adres email
3) Pani/Pana dane są przetwarzane w celu prowadzenia kontaktuów handlowych przez Promet-Bin; przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) 
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych jest Promet-Bin;
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
6) Pani/pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat;
7) ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych;
8) ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na
przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. RODO;

9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych – o ile uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych odbywa się z naruszeniem RODO lub innych przepisów dotyczących
ochrony danych osobowych;
10) podanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub
warunkiem zawarcia umowy oraz podanie tych danych nie jest obowiązkowe/ jest
obowiązkowe – podać ewentualne konsekwencje niepodania danych;
11) Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO..